Over ons privacybeleid

Babydruk geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (de verbetering van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Babydruk. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/08/2019, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze informatie wordt gebruikt en met wie, en onder welke voorwaarden deze informatie kan worden gedeeld met derden. Wij leggen u ook uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacycontactpersoon, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij ze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens toegankelijk zijn.WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAAROM VERZAMELEN WIJ DEZE?

1. WEBSHOP SOFTWARE

WooCommerce
Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webshop op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten het gebruik van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

2. WEBHOSTING

EPIA
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Epia. Epia verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

3. E-MAIL EN MAILING LIST

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam of e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verstuurd ziet u de link ‘uitschrijven’. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor uw informatie te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader informatie te delen met derden.

Gmail
Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de dienst van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot onze inbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

4. BETALINGSVERWERKERS

Mollie
Wij gebruiken het platform Mollie om (een deel van) de betalingen op onze webshop te verwerken. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaats en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader (anonieme) gegevens met derden te delen. Alle bovenstaande waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens gelden ook voor die onderdelen van de dienstverlening van Mollie waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

5. ASSESSMENTS

Kiyoh 
Wij verzamelen beoordelingen via het Kiyoh platform. Als u een recensie achterlaat via Kiyoh, dient u uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze informatie met ons, zodat we de recensie kunnen koppelen aan uw bestelling. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting te geven op uw review. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij zullen deze informatie alleen gebruiken om u uit te nodigen een recensie achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor het leveren van de diensten, waarvoor wij Kiyoh toestemming hebben gegeven. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Kiyoh waarvoor zij derden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de op het platform gepubliceerde recensie bewaart. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van deze functionaris vindt u op de website van Kiyoh.

6. VERZENDING EN LOGISTIEK

PostNL 
Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL om de leveringen uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

7. EXTERNE VERKOOPKANALEN

Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze producten via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst, deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Marktplaats.nl
Wij verkopen (een deel van) onze producten via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst, deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Beslist.nl
Wij verkopen (een deel van) onze producten via het platform Beslist.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst, deelt Beslist.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

1. ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u ons geeft. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Indien u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om u op een later tijdstip, anders dan op uw verzoek, te benaderen, zullen wij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

2. AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt om onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

3. SAMENWERKING IN FISCALE EN STRAFRECHTELIJKE ONDERZOEKEN

In voorkomende gevallen kan Babydruk op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij verplicht uw gegevens te delen, maar wij zullen ons daartegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet biedt.

4. VALUEER MAATREGELEN

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit ook interpreteren als een verzoek tot vergetelheid. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, zodat wij deze gegevens bewaren zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.UW RECHTEN

1. ALGEMEEN

Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij u uit welke rechten dit zijn en hoe u deze rechten kunt inroepen. In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, alleen overzichten en kopieën van uw gegevens naar uw reeds bij ons bekende e-mailadres. Mocht u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post willen ontvangen, dan vragen wij u zich te legitimeren. Wij houden de ingevulde verzoeken bij; in geval van een vergeten verzoek beheren wij anonieme gegevens. U ontvangt alle transcripties en kopieën van gegevens in het machinaal leesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken. U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

2. RECHT OP INZAGE

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon in te zien. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens, met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

3. RECHT OP CORRECTIE

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn, te laten wijzigen. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het door ons ontvangen e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn bijgewerkt.

4. HET RECHT OM DE VERWERKING TE BEPERKEN

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken (of laten verwerken) met betrekking tot uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te beperken. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet meer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

5. RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die in onze opdracht door andere verwerkers of derden zijn verwerkt, naar het bij ons bekende e-mailadres. In een dergelijk geval is het waarschijnlijk dat wij de dienstverlening niet langer kunnen voortzetten, aangezien de veilige koppeling van gegevensbestanden niet langer kan worden gegarandeerd.

6. RECHT VAN BEZWAAR EN ANDERE RECHTEN

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Babydruk. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens onmiddellijk staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij u kopieën ter beschikking stellen van gegevens die wij (laten) verwerken en vervolgens de verwerking definitief staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit wel het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.COOKIES

1. GOOGLE ANALYTICS

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapporten te ontvangen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn toegang tot deze informatie te verschaffen. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze informatie met Google. Google kan deze informatie samen met andere datasets interpreteren om uw bewegingen op het internet te volgen. Google gebruikt deze informatie om onder andere gerichte advertenties (Adwords) en andere oogstdiensten en -producten aan te bieden.

2. COOKIES VAN DERDEN

In het geval dat softwareoplossingen van derden cookies gebruiken, wordt dit in deze privacyverklaring vermeld.WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

1. ALGEMEEN

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. U vindt echter altijd de meest recente versie op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds over u verzamelde gegevens verwerken, stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.